Lasteaiast

Koosa Lasteaed on 1-7 aastaste laste hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus on eestikeelne.

Lasteaed on avatud 7.00-18.00

Koosa Lasteaias töötab kolm rühma: üks sõimerühm (Mesilased) ja kaks aiarühma (Liblikad ja Lepatriinud). Lasteaia ruumid on renoveeritud, avarad ja lastepäraselt kujundatud. Lasteaial on suur õueala, millel paiknevad kaasaegsed mänguväljakud. Lähedal asub ka järv ja spordihoone.

Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koosa Lasteaia põhimäärusest ja teistest õigusaktidest. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja Koosa Lasteaia õppekava.