Õppetöö

Lasteaia moto

„Iga laps on eriline, iga pere oluline”

2022/2023 õppeaasta teema

„Kodukoha väärtused”

2022/2023 õa õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Laps tunneb kodukohast rõõmu

2. Laps oskab kirjeldada oma kodukoha väärtusi

3. Laps tunneb kodukoha väärtusi

Õppekasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis on koostatud alushariduse riiklikku õppekava järgides.

Laste elu ja tegevus kõikides vanuserühmades toimub kindla päevakava alusel.

Õppe- kasvatustegevuse eesmärgid:

Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaal- emotsionaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja elukestvaks õppimiseks.

Selleks:

  • laps omandab eakohasel tasemel põhiteadmisi, -oskusi ja –vilumusi, tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja katsetada;
  • laps tunneb mängust rõõmu ja õpib mängu käigus probleeme lahendama ning jõudma mängukaaslastega kokkuleppele;
  • laps omandab teadmisi koduvalla elust ja loodusest;
  • laps on kehaliselt aktiivne ja tal on väljakujunenud arusaamad tervise hoidmise tähtsusest.
  • lapse arengut toetab lasteasutuse personali ning lastevanemate koostöö.