Lasteaiast

Koosa Lasteaed on 1-7 aastaste laste hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus on eestikeelne. Lasteaed on avatud 7.00-18.00

Lasteaed on avatud 7.00-18.00

Koosa Lasteaias töötab kolm rühma: üks sõimerühm (Mesilased) ja kaks aiarühma (Liblikad ja Lepatriinud). Lasteaia ruumid on renoveeritud, avarad ja lastepäraselt kujundatud. Lasteaial on suur õueala, millel paiknevad kaasaegsed mänguväljakud. Lähedal asub ka järv ja spordihoone.

Lasteaed juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koosa Lasteaia põhimäärusest ja teistest õigusaktidest. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja Koosa Lasteaia õppekava.

Osalustasu

 • Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta on 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.
 • Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peipsiääre valla lasteaias, siis teise ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast. Nimetatud erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad või üksikvanem ja kõik lasteaias kohta
  kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas.
 • 2024aastal on töötasu kuutasu alammäär 820 eurot. Kohatasu lasteaias käiva lapse kohta on 2024. aastal 49.20 eurot kuus. Kahe ja enama lasteaias käiva lapse kohta 24.60 eurot kuus.

Toitlustustasu

Koosa Lasteaia toidupäeva maksumus alates 01.04.2022. a on sõime- ja aiarühmades 2,00 eurot.

Alus: Koosa Lasteaia hoolekogu protokoll nr 2, 15.03.2022

Lasteaiakoha taotluse esitamine e-keskkonnas ARNO

Lapsevanematel on mugav vaadata oma lapsega seonduvat ühest kohast. Lasteaialapse puhul saab lapsevanem e-keskkonnas Arno esitada taotluse, millal ja mis lasteaeda soovib ta oma lapse panna. Arnos näeb lapsevanem, kas tema laps on saanud koha ning näeb kõiki võimalikke pakkumisi, mis olid tehtud tema lapsele. Samuti saab ta e-maili olemasolu korral vastavaid teavitusi.

ARNO keskkonda saad siseneda SIIT.

ARNO kasutusjuhendi leiad SIIT.

 • Lasteaed avati 20. veebruaril 1975 Koosa sovhoosi lastepäevakoduna. Maja ehitati algselt 4- rühmaliseks. Lasteaia algusaegadel oli lapsi lasteaias üle 80. Avatud olid ka ööpäevaringsed rühmad.
 • Aastast 1995 asub lasteaia ühes tiivas Koosa Raamatukogu, mis alates 1. aprillist 2019 nimetati ümber Peipsiääre Valla Keskraamatukoguks.
 • 2006. aastal avati lasteaia ruumides Vara Põhikooli paralleelklassid.
 • 01.09.2008 muudeti Koosa Tipi ja Täpi lasteaed ümber Koosa Lasteaed – Algkooliks.
 • 2010/2011 õ.-a. peatati algkooli õppetegevus. Õpilased suunati Vara põhikooli.
 • Juulist 2012 kannab koolieelne lasteasutus nimetust Koosa Lasteaed. Praegu töötab majas kolm rühma: üks sõimerühm ja kaks aiarühma.

Missioon Koosa Lasteaia missioon on tagada lapsesõbralik ja turvaline keskkond, et kujundada laste igakülgset sotsiaalset arengut ümbritseva maailma mõistmisel ja õigete põhiväärtuste kujunemisel.

Visioon Koosa Lasteaed on tunnustatud kaasaegne töö-, õpi- ja kasvukeskkonnaga innovaatiline lasteasutus, kus lapsed on rõõmsad, töötajad pühendunud ja lapsevanemad aktiivsed koostööpartnerid.

Põhiväärtused

 • Edumeelsus – arendades oma teadmisi ja oskusi oleme suunatud pidevale ja jätkusuutlikule arengule, mille eelduseks on pädevad, lojaalsed ja tulemustele pühendunud töötajad;
 • Hoolivus – teeme tööd südamega, austame üksteist, väärtustame tervist ja keskkonda, arvestame iga lapse isikupäraga, kujundades lapses soovi uurida, avastada ja õppida;
 • Meeskonnatöö – loome usaldusväärse õhkkonna organisatsioonis sees ja koostööpartnerite vahel, väärtustades koostööd laste, lastevanemate ja kolleegidega;
 • Turvalisus – peame kinni ühiselt vastu võetud reeglitest nii lapse, lapsevanema kui töötaja tasandil ning käitume alati nii, et meid ümbritseks turvaline vaimne keskkond