1. juuli. 2023 muutus Peipsiääre valla lasteaedade kohatasu.

Lasteaiatasu

Toitlustustasu

Koosa Lasteaia toidupäeva maksumus alates 01.04.2022. a on sõimerühmas  ja aiarühmades 2,00 eurot.

Alus: Koosa Lasteaia hoolekogu protokoll nr 2, 15.03.2022

Osalustasu

(1) Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta alates 1.juuli.2023 on 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

(2) Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peipsiääre valla lasteaias, siis teise
ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast. Nimetatud
erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad või üksikvanem ja kõik lasteaias kohta
kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas.