Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus

Kunst köidab ja arendab

Koosa Lasteaial õnnestus saada Sihtasutuselt Innove toetust projekti “Kunst köidab ja arendab” elluviimiseks, mida jagati „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiürituse“ raames, Euroopa Sotsiaalfondist.  Projekti toimumisajaks oli 01.12.2017 – 10.05.2018.

Projekti peaeesmärgiks oli õpetaja professionaalne areng: üheskoos õppimisele motiveeritud ja üksteist toetav meeskond, eneseanalüüs ja reflektsioon kui õpetaja professionaalse arengu tööriistad ning kunstiteraapia elementide ja meetodite kasutamine igapäevatöös laste sotsiaalsete oskuste arendamisel. Projektiga oli kaasatud 3 koolitajat, 5 lasteaiaõpetajat, 4 õpetaja abi ja direktor.

Koolitaja Mari-Liis Lõhmus viis 5-7 aastaste laste rühmas läbi praktilise kunstilise tegevuse tunde, kus ka õpetajad ja õpetaja abid olid lastega tegevustesse kaasatud. Selle koolituse tulemusena saadi mitmeid uusi ideid ja töövõtteid, kuidas rühmas lastega kunstilisi tegevusi läbi viia.
 
Kunstiterapeut Mari Peetsalu rääkis meile kunstiteraapia olemusest ning kunstiteraapilistest võtetest lasteaiaealiste lastega. Kohtumistel Mariga saime palju teadmisi, oskusi ja praktikat kuidas rakendada kunstiteraapia meetodeid nii töös lastega kui ka iseendaga.
 
Supervisiooniprotsessid Urve Lõhmusega on andnud meile võimaluse üheskoos õppida ja areneda, iseennast, oma töid ja tegemisi analüüsida, eesmärgistada ja reflekteerida ning loomulikult hoida fookuses kunstikoolitusel saadud teadmisi.
 
Projekti käigus toimunud koolitused ja kohtumised on aidanud mõista meeskonnatöö olulisust ning pakkunud põnevaid ideid, mis motiveerivad tegutsema.